Byw yn y Twnnel

ffesant2

Roedd rhywun yn son ddoe bod ffesantod yn partneru am oes.

Cymerodd dros dair wythnos i’r cennin egino – bydd rhaid i mi gofio hyn blwyddyn nesaf. Mae rhan fwyaf o’r petha’ a gafodd eu hau yn dod ymlaen yn dda – bydda ni’n bwyta radis cyn diwedd y mis efo dipyn o lwc. Mae’n amsar symud y tomatos ymlaen i botiau ‘chydig mwy a gorffan y gwely yn y twnnel. Cefais ddwy dunnell o bridd/compost ddoe o Dandys – o’dd fewnforio pridd yn teimlo ‘chydig yn od, ond dwi’n meddwl bysa wedi cymryd tua deng mlynedd i greu digon o gompost i lenwi’r gwelyau fel arall. Mae symud hwn i gyd i mewn i’r twnnel yn mynd i gadw fi’n brysur.

Mae’n dda gweld bod ‘Byw yn yr Ardd’ wedi cael ail gyfres. Mae ‘na  wefan newydd hefyd – diolch am y ‘linc’!

Jyst cwpl o lunia

letysabetys

tomsallan

O’dd y tomatos yn dod ymlaen yn dda yn y tŷ felly dwi di symud nhw i’r twnnel bora ‘ma i ddechra arfer gyda’r hinsawdd newydd. Debyg bod hi’n gynhesach yn y twnnel nac yn y tŷ yn y dydd, ond bydd rhaid i mi gofio dod a nhw i mewn bob nos am ‘chydig o ddyddia achos mae’n gallu mynd i lawr at tua 5C. Dwi’n meddwl bod hi’n eithaf anodd amseru’r tomatos yn iawn – gobeithio bod y rhain ddim yn rhy gynnar.

Wedi hau ddoe:
Courgette: Zucchini yn y tŷ
Ysgewyll: Seven Hills a Nautic yn y sied

Garddio efo caib

gwelytwnnel

Dwi’n meddwl mai Monty Don ddwedodd rwbath fel ‘ar ôl cymryd mor hir i baratoi’r gwely ‘ma, mi wnei di gofio peidio cerdded arno’! Cymerodd cwpl o oriau i mi wneud tua 2 fedr o’r gwely yn y twnnel, a llenwais y ferfa 4 gwaith efo cerrig! Ma’r tir yn hollol sych, heb lyngyr, ond i weld heb chwyn hefyd. Jyst trio mynd i lawr tua 20 cm ydw’i, cyn penderfynu be i roi ar ben y pridd – ‘topsoil’ neu gompost – i ddod a fo at lefel y llwybrau llechi/llwch. Mae’r tomatos yn dod ymlaen yn dda yn y tŷ, felly dwi angen gwthio ‘mlaen efo hwn. Er bod fy mherthynas efo technoleg yn un eithaf cymhleth, a dwi felly wedi trio osgoi gormod ohono yn yr ardd, efo maint y gwely, a’r nifer o domatos, dwi wedi dechra edrych mewn i gael rhyw fath o sustem ddŵr automatic hefyd.

Rhan fwyaf o bethau wedi egino ac yn dod ymlaen yn dda, heblaw’r cennin (14/3). Dwi’m yn cofio pa mor hir mae cennin yn cymryd – o’dd yr hadau reit hen, felly falla dylsw ni ail hau.

Wedi hau yn y twnnel ers tro diwethaf:
Radis: Scarlet Globe
Rocet (Roced? Dwi’m yn meddwl!)
Nionod Gwanwyn (Debyg bod ‘na enw cynhenid am rain hefyd!)
Basil: mewn tray yn y tŷ

Ymwelw(y)r

ffesant

Dyma fo’r ffesant sy’n galw’n amal dyddiau yma – dwi’n cymryd mai’r un un sy’n ymweld â’r ardd pob dydd. Mae’n helpu ei hun i fywyd yr adar llai bora ‘ma. Mae’r tywydd wedi troi, ond dwi’n sylwi, ar ôl prynu dau thermomedr newydd, fod tymheredd nos y twnnel yn uwch na’r sied yn barod. Falch o weld hyn achos ma’r tomatos bron yn barod i symud o’r tŷ.

Wedi eu hau/plannu:
Gwsberen newydd: Greenfinch
Mefus: Red Gauntlet
Brocoli: Early Purple Sprouting
Letys: Little Gem (Dwedodd y ddynes yn y siop bod ddim gwerth gyboli efo peth mor gyffredin!)

Ffens!

Ffens

O’r diwedd, wedi cael yr ieir allan o’r twnnel. Jyst gobeithio bod y ffens yma’n mynd i gadw’r llwynog allan – mae’n edrach digon cryf beth bynnag. Dio’m yn gweithio rhag adar, wrth gwrs … cerddais rownd gornel y tŷ pnawn ddoe a gweld bod yr ieir yn casglu tuag at gornel y ‘run’, yn cuddio rhag ffesant oedd wedi ffeindio’u bwyd. Mae ‘na flodau ar rhai o’r coed afalau – ‘chydig yn fuan falla efo’r tywydd poeth. Y broblem efo blodeuo’n fuan ydi bod ‘na beryg o’r tywydd newid yn sydyn a chwythu’r blodau’i ffwrdd cyn iddyn nhw beillio – mae’n edrach reit lonydd eto bora ‘ma.

Wedi eu hau ers tro diwethaf yn y sied:
Cennin: Musselburgh
Dil:
Teim: anodd i egino, felly arbrawf efo hau ar ben y compost.
Spinach (Mae’r geiriadur yn rhoi ‘pigoglys’ a ‘sbigoglys’ – dim syniad os ‘di rhain yn cael eu defnyddio!): Bordeaux ar gyfer torri fel salad.

Llanast

llanast

Yn trio cael ‘chydig o drefn ar y twnnel, dechra creu ‘beds’, er bod yr ieir dal yna! Dwi’m yn siŵr os di’r maeth maen nhw’n ei adael yn y tir yn gwneud i fyny am y llyngyr sy’n cael eu bwyta. Y rhes ar y dde ydi’r mefus wnes i blannu llynedd sydd bron wedi eu dinistrio – mae ‘na chydig o wyrddni yn dod i’r golwg fell gobeithio cawn nhw siawns no fuan efo’r ffensio’n digwydd dros y pythefnos nesaf.

Wedi ei hau ers tro diwethaf:
Ciwcymber Silor – yn y tŷ. (Dwi wedi trio dilyn canllawia Salt yn Growing Under Plastic – mae’n awgrymu peidio llenwi’r pot i ddechra ond ychwanegu compost ar ôl i’r planhigyn dyfu. Dwi’n cymryd mai ffordd o gael gwreiddiau cryf ydi hyn.)
Letys: Catalogna, Salad Bowl, Bughatti, Lobjoits Green CosOaklef.
Betys: Boltardy (mewn potiau yn y sied).
Pys: Kelvedon Wonder (ditto.).

Minimaliaeth

Jyst cofnod minimal iawn o betha wedi eu hau bora ma i drio ail-gychwyn y plannu a’r blog: Tomatos Tumbling Tom, Gardener’s Delight, Alisa Craig, Harbinger, San Marzano, Agro. Wedi rhoi croen ar y twnnel llynedd ond, ers colli ieir i’r llwynog, mae’r tair sydd ar ôl wedi bod yn byw yna dros y gaeaf ac wedi creu llanast – dinistrio’r mefus a phopeth gwyrdd arall. Gobeithio gwneud ‘run’ mis yma i gael ieir allan a threfn yn y twnnel.

Mafon (cynnar) a’r twnnel

Mae’r mafon yma yn barod i’w casglu (Autumn Bliss). Dydi nhw ddim i fod i ffrwytho tan yr Hydref. Debyg bod y gwanwyn poeth a’r glaw dros yr wythnosau diwethaf wedi eu drysu falla? Dwi heb fod yn garddio digon hir i wybod os mai jyst rwbath ‘one-off’ ydi hwn yntau arwydd arall o ‘global warming’.

Dwi wedi cael cychwyn araf eleni achos mod i wedi bod yn defnyddio amsar sbâr i gyd i baratoi a rhoi croen newydd ar y twnnel. Mae’r tomatos i gyd mewn potiau – dwi heb drio hyn o’r blaen. Heb osod y drysau ar y twnnel eto felly mae’r ieir (Melys yn y llun) yn crwydro mewn – yn edrych ar ôl y gwlithod ond yn bwyta peth o’r letys!

Blodau Rhiwbob?

blodynrhiwbob.jpgNewydd weithio allan bod ‘na ryw fath o linc automatic i Blogiadur sy’n gwneud i fi deimlo ‘chydig mwy nerfus wrth sgwennu! Diolch i bwy bynnag wnaeth greu’r linc beth bynnag – falla bydd o’n hwb i mi sgwennu’n fwy rheolaidd.

Mae’r riwbob (Victoria Organic) wnes i blannu llynedd yn edrych braidd yn od i mi. Dwi ‘rioed wedi ei dyfu o’r blaen, a dwi’m yn siŵr os dio fod i flodeuo fel hyn.

Yr amser iawn i dynnu ffa?

ffaffrenig.jpg

Gan fod ‘na ormod o blanhigion, nes i blannu rhai o’r rhain (Blue Lake) yn y polytunnel fer arbrawf – ma’ nhw mhell ymlaen o’r rhai tu allan. Maen nhw’n ymddangos bron bob nos syn gwneud hi’n anodd dal nhw cyn nhw fynd rhy fawr.

Yn plannu: mwy o letys, radis, ffa Ffrengig, bresych a gobeithio mwy o fetys, moron a phys os di’r glaw yn oedi.

Yn bwyta: tatws, y ffa ffrenig yma, y rhai arferol sydd yn y sosban hefyd, betys, tomatos (tumbler), letys.

Drwy alaw gwerin oedd rhywun yn chwara’ yma, dysgais yr enw Cymraeg am ‘fennel’, sef Ffaniglen, ond dwi dal ddim yn siŵr o hyn!